GOLFZÓNA TOUR 2017 - BIRDIE COUNTRY OPEN

Dátum
03.05.

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
09:00

 

PODMIENKY
V prípade, že hráč nemôže získať na jamke žiadne stablefordové body, je povinný ukončiť hru na jamke a do výsledkovej karty mu zapisovateľ zapíše „X“. Pri pomalej hre celého flajtu budú všetci hráči vo flajte potrestaní nasledovne: – napomenutie (pri strate jednej jamky na predchádzajúci flajt) – strata jamky a presun na ďalšiu jamku (pri strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) – diskvalifikácia (pri opätovnej strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hráč, ktorý k výsledkovému stolíku nepríde podpísať svoju výsledkovú kartu bude z turnaja diskvalifikovaný. Hrací čas turnaja stanoví súťažný výbor pred začiatkom turnaja v závislosti na poveternostných podmienkach. O dĺžke hracieho času pre jednotlivé turnaje bude každý hráč oboznámený pred štartom. rotest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru, a to písomnou formou po zložení poplatku EUR20,-. V prípade, že bude protest zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE


VÍŤAZSTVO
Stableford netto – spoločná pre všetky HCP stableford s vyrovnaním, vyhlásení prví traja hráči turnaja. Stableford brutto – spoločná pre všetky HCP stableford bez vyrovnania, vyhlásený víťaz kategórie. 


FOTOGALÉRIA IHRISKA

DÁTA
Dátum zahájenia    03.05.2017
Čas zahájenia    10:00
Dátum ukončenia    03.05.2017
Čas ukončenia    
Počet kôl    1

PRIHLÁSENIE
Spôsob štartu    Postupný z 1. a 10. jamky.
Dátum podania prihlášky    13.04.2017
Čas podania prihlášky    12:00
Uzávierka prihlášok – dátum    02.05.2017
Uzávierka prihlášok – čas    15:00

POPLATKY A STRAVOVANIE
Poplatky    Pre všetky turnaje GolfZóna Tour 2016 platí jednotný štartovný a hrací poplatok EUR 55,-/turnajové kolo. Seniori – členovia ASGS– poplatok 50,-€/turnajové kolo. Okrem uvedených poplatkov zaregistrovaní hráči neplatia iné hracie poplatky. Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny súťažného poplatku. Štartovné a hrací poplatok sa uhrádza vždy v hotovosti pri registrácii do turnaja organizátorovi turnaja. Členovia GC Welten (podľa typu členstva) hradia poplatok vo výške 20,-€.
Úhrada nákladov    
Stravovanie    Pre hráčov je pripravené občerstvenie počas hry aj po hre.
Minimálny počet prihlásených    

OSTATNÉ
Poznámka    
Popis    Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel. Počet hráčov v turnaji je stanovený na max. 60. Prvých 60 hráčov turnaja bude zaradených do turnaja, ostatní hráči v prípade záujmu budú zaradení ako náhradníci v poradí, v akom sa na turnaj prihlásili. O poradí v prihlasovaní rozhoduje čas zaslania registrácie do turnaja.

PARTNERI WELTENU