Rye Island Open 2018 - Presented by BALA

Dátum
30.06.

Miesto
GC WELTEN

Čas
9.00

 

Rye Island Open 2018

 

Rye Island Open pozostáva zo siedmich samostatných turnajov, ktoré sa započítavajú do dlhodobej súťaže – rye island open championship a ktoré sa uskutočnia na ihrisku Golf Club Welten

1. Technické UsTanovenia

 • Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R&A Rules Limited, súťažného poriadku skgaa miestnych pravidiel Golf Club Welten

 • Turnaje sa hrajú na úpravu hcp.

 • Hrací čas je stanovený na 4 hodiny 26 minút.

 • V prípade straty jednej dĺžky jamky s predchádzajúcim flajtom, može byť hráč: 1 upozornenie – ústne
  2 upozornenie – 2 trestné rany
  3 upozornenie – preskočenie na nasledujúcu jamku

 • Hráči nemajú povolené dopravné prostriedky, okrem výnimiek schválených súťažným výborom.

 • Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialeností.

 • Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to určených.

  2. kaTegórie a sysTém hry

 • Kategória A – muži a ženy hcp +4 - 18 : na rany s vyrovnaním hcpOdpaliská: muži - biele, ženy - modré

 • Kategória B – muži a ženy hcp 18,1 - 54 (s obmedzením na 36) : Stableford netto Odpaliská: muži - žlté, ženy - červené

 • Kategória C – muži a ženy hcp +4 - 54 : na rany
  3. Prihlasovanie do súťaže, nasadenie hráčov a Priebeh súťaže

  • Prihlasovanie ako aj odhlasovanie do súťaže je možné prostredníctvom servera skga, alebo na recepcii gcw do 15.00 v deň pred zahájením turnaja. V prípade, že sa hráč

   nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň turnaja, sa postupuje podľa pravidla 6.3. r&aLimited.

  • Štartová listina bude uverejnená na serveri skga a na facebookovom profile Rye Island Open najneskôr do 16.00 deň pred zahájením turnaja.

  • 3 Flajt; Postupný štart z odpaliska č.1 a č.10. Maximálny počet hráčov je 81

Pace of Play

 

minUTes

h a l f w a y

00:09

 

minUTes

hole

Time

ToTal

hole

Time

ToTal

1

00:15

00:15

10

00:17

02:28

2

00:14

00:29

11

00:14

02:41

3

00:16

00:45

12

00:16

03:58

4

00:14

00:59

13

00:13

03:11

5

00:13

01:12

14

00:16

03:27

6

00:15

01:27

15

00:15

03:42

7

00:14

01:41

16

00:15

04:57

8

00:13

01:54

17

00:13

04:10

9

00:17

02:11

18

00:16

04:26

1–9

02:11

10 – 18

02:15

4. vyhodnoTenie JednoTlivých TUrnaJov

• Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne

 • Kategória A- vyhodnocujú sa prvé 3 miesta – víťazom sa stáva hráč, ktorý zahrá súťažné kolo s najnižším počtom netto úderov
  V prípade rovnosti vyhráva hráč s nižším hcp
  Ak zhoda pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb

 • Kategória B- vyhodnocujú sa prvé 3 miesta – víťazom sa stáva hráč s vyšším počtom Stablefordových bodov
  V prípade rovnosti bodov vyhráva hráč s nižším hcp
  Ak zhoda pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb

 • Kategória C - vyhodnocuje sa 1. miesto – víťazom sa stáva hráč z nižším počtom rán V prípade rovnosti rán vyhráva hráč s vyšším hcp
  Ak zhoda pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb

  • Podmienkou na získanie vecných cien je osobná účasť na odovzdávaní cien, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.

  • Vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu.

 

6. bodovanie celoročneJ súťaže – rye island oPen chamPionshiP

 • Celkovým víťazom sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov z 5-tich z celkového

  počtu 7-mich turnajov.

 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet odohratých turnajov, ak zhoda pretrváva rozhoduje lepšie umiestnenie na finálovom turnaji.

 • Prestup medzi kategóriami: Hráč si prestupom z kategórie prenáša všetky dovtedy získané body.

 • Výsledky a predbežné poradie budú zverejnené na facebookovom profile Rye Island Open a na serveri skga.

  7. organizáTor a súťažný výbor

  • Organizátori: SP Learning a Golf Club Welten

  • Riaditeľ súťaže: Lukáš Pullman

  • Hlavný rozhodca: Lukáš Pullman

  • Súťažný výbor: Lukáš Pullman, Silvester Pullman, Miroslav Mazúch

   8. ProTesT

   Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja Rye Island Open pí- somne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a zložení kaucie 50 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, organizátor si vyhradzuje právo na odloženie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.

   9. zmena PrePozícií

   Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

1. miesto – 30 bodov

6. miesto – 15 bodov

11. miesto – 5 bodov

2. miesto – 26 bodov

7. miesto – 13 bodov

12. miesto – 4 bodov

3. miesto – 22 bodov

8. miesto – 11 bodov

13. miesto – 3 bodov

4. miesto – 19 bodov

9. miesto – 9 bodov

14. miesto – 2 bodov

5. miesto – 17 bodov

10. miesto – 7 bodov

15. miesto – 1 bod

PARTNERI WELTENU