UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018

Dátum
10.06.

Miesto
GC WELTEN

Čas
9:00

 

PROPOZÍCIE
SYSTÉM HRY UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018

V celkovom hodnotení celej túry sa súťaží nasledovne:

1. Eklektik - brutto rany sa hráčovi započíta najlepší dosiahnutý výsledok (brutto rany) na každej jamke z ihriska WELTEN (6 kôl) počas celej súťaže. Je potrebné, aby hráči v prvom kole turnaja dohrali všetky jamky, čím si vytvoria základ pre ďalšie turnajové kolá.

Do celkového hodnotenia sa počíta súčet najlepších výsledkov. Hráč, ktorý neodohrá minimálne trisúťažné kolá, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia na prvých troch miestach po ukončení celej túry.

2. netto stb sa hráčom v dvoch kategóriách:- 0–18,4

- 18,5 – 54 s obmedzením 36
spočítajú všetky netto stb zo všetkých šiestich turnajov. Hráč bude vyhodnotený v kategórii, v ktorejzačal túru svojim prvým turnajom.
O celkovom víťazovi celej túry na eklektik - brutto rany rozhodne:
a) najnižší počet získaných rán po ukončení posledného čiže šiesteho turnaja
b) V prípade rovnosti získaných rán v celkovom poradí UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 poposlednom turnaji nasleduje rozstrel hráčov (sudden death) na rany brutto na jamkách č. 10 a 18. Vprípade nerozhodného výsledku pokračujeme ďalej jamkami č. 10 a 18. Hrá sa podľa pravidiel golfuR.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska.
c) V prípade rovnosti získaných netto stb v celkovom poradí jednotlivých kategórií UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 na prvom mieste po poslednom turnaji nasleduje rozstrel hráčov (sudden death) na rany brutto na jamkách č. 10 a 18. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska.

Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskehopotvrdenia.
Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené svýnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope).

I. KATEGÓRIE JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV
A kategória spoločná HCP 0-18,4: systém stableford netto s úpravou HCPMuži HCP 0 – 18,4: biele odpaliská
Ženy HCP 0 – 18,4: modré odpaliská
B kategória spoločná HCP 18,5 – 54: systém stableford netto s úpravou HCPMuži HCP 18,5 – 54: žlté odpaliská
Ženy HCP 18,5 – 54: červené odpaliská
Hráčom s HCP 36 - 54 sa bude počítať výsledok ako hráčom s HCP 36 !!!

REGISTRÁCIA

Hráč sa na každý turnaj prihlasuje samostatne na serveri SKGA www.skga.sk. Hráč je povinný sa odhlásiť u organizátora súťaže (e-mailom alebo telefonicky) najneskôr 2 dni pred konaním turnaja vprípade, že sa turnaja nemôže zúčastniť. Ak sa hráč turnaja nezúčastní bez predchádzajúceho odhlásenia, nebude zo štartovacej listiny vyradený, jeho výsledok v turnaji bude scratch, t. j. následné zníženie jeho HCP.

ŠTARTOVÁ LISTINA

Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk najneskôr 12 hodín pred zahájením turnaja.
PODMIENKY ÚČASTI
A kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 0 –18,4 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur .

B kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 18,5 -54 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur.

VÝŠKA TURNAJOVÉHO POPLATKU

Výška turnajového poplatku sa rovná sume za green-fee klubu + štartovné vo výške 20,- eur. V prípade neospravedlnenej účasti si môže súťažný výbor uplatniť pokutu vo výške turnajovéhopoplatku. Turnajový poplatok platia hráči na mieste konania turnaja vrátane členov klubu, kde je turnaj organizovaný (pokiaľ sa organizátor turnaja s klubom nedohodne inak). Štartovné okrem iného zahŕňa pitný režim počas celého dňa. Občerstvenie počas turnaja a obed po hre pre každého hráča. Turnajový poplatok zaplatí každý hráč pri registrácii na mieste konania turnaja.

NASADENIE HRÁČOV
Kategória A: Na všetky turnaje je hráč nasadený podľa HCP. Na každom turnaji štartuje hráč od najnižšieho HCP po najvyšší po troch, resp. štyroch hráčoch v skupine (v závislosti od množstva prihlásených hráčov a rozhodnutia organizátora turnaja). Prvých 20 hráčov v priebežnom poradí bude štartovať v posledných flightoch A kategórie. Súťažný výbor si vyhradzuje právo obmedzenia počtu hráčov na.

Kategória B: Na všetky turnaje je hráč nasadený podľa HCP. Na každom turnaji štartuje hráč od najnižšieho HCP po najvyšší po troch, resp. štyroch hráčoch v skupine (v závislosti od množstva prihlásených hráčov a rozhodnutia organizátora turnaja). Súťažný výbor si vyhradzuje právo obmedzenia počtu hráčov na turnaji.

Organizátor si vyhradzuje právo nasadenia hráča s vyšším HCP do skupiny hráčov s nižším HCP v prípade ak dôjde k výpadku hráča zo skupiny štartujúcich.

VYHODNOCOVANIE JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV
Kategória A: Do poradia v jednotlivých turnajoch sa zarátavajú skutočne dosiahnuté netto stableford body v turnaji. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so súťažným poriadkom SKGA.
Kategória B: Do poradia v jednotlivých turnajoch sa zarátavajú skutočne dosiahnuté netto stablefordbody v turnaji. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so súťažným poriadkom SKGA.

OCENENIA V TURNAJOCH

Prvé 3 miesta v každej kategórií na každom turnaji získavajú trofej UNIQA GOLF & STYLE TROPHY avecné ceny. Na každom turnaji UNIQA GOLF & STYLE TROPHY sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže Longest Drive (muži, ženy) a Nearest to the Pin – spoločná

OCENENIE CELKOVÉHO VÍŤAZA

Absolútny víťaz celej túry UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 získava víťaznú trofej a ročné členstvov GC WELTEN na rok 2019. Ročné členstvo môže hráč získať len za dva roky.
2.miesto v súťaži eklektik celej túry UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 získa trofej.
3.miesto v súťaži eklektik celej túry UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 získa trofej.

1.miesto v súťaži na stb. netto v kategórii HCP 0-18,4 celej túry UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018získa trofej a hodnotnú cenu - týždňový kúpeľný pobyt od partnera Kúpele Dudince.
1.miesto v súťaži eklektik v kategórii HCP 18,5-54(obmedzenie 36) celej túry UNIQA GOLF & STYLE TROPHY 2018 získa trofej a hodnotnú cenu - týždňový kúpeľný pobyt od partnera Kúpele Dudince.

PROTEST

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa. Prajeme Vám krásne golfové zážitky

Súťažný výbor: Riaditeľ turnaja: Ivan Šebök. Súťažný výbor: Miroslav Mazúch, Ivan Šebök, MilanDobrocký
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

PARTNERI WELTENU