Prihláška

Staňte sa členom Golfového Clubu WELTEN. 

Prehľad typov členstva a jednotlivé cenníky nájdete TU.

 

Členstvo V klube

Typ:

Domovské:

Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Titul:

HCP:

Rod. číslo:

Korešpondečná adresa

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Telefón:

E-mail:

Členstvo V iných kluboch

Klub:

Referencia (tréner):

Túto prihlášku vyplňte, vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu: Golf Club WELTEN, Báč 113, 930 30, pošta Rohovce. Zaväzujem sa, že po odoslaní prihlášky za člena klubu uhradím do 14 pracovných dní členský poplatok na bankový účet: Tatra Banka, IBAN: SK96 1100 0000 0026 2105 2363; variabilný symbol: (číslo SKGA). Ďalej vyhlasujem, že som plne porozumel stanovám, prevádzkovému poriadku a miestnym pravidlám GC WELTEN, súhlasím s nimi a zároveň sa zaväzujem dodržiavať ich. Upozornenie: Podľa stanov článok (III.3): Záujemca o členstvo sa stáva členom klubu GCW až zaplatením členského poplatku. V prípade, že členský poplatok nebude v stanovenom termíne zaplatený, členstvo nevzniká a prihláška je neplatná.

PARTNERI WELTENU