WELTEN Team Tour 2016

ÚČASTNÍCI
Kluboví hráči GC WELTEN a podľa záujmu hráčov ostatných klubov skga. 

Dôležité dátumy

I.      4. 5. 2016 
II.      8. 6. 2016 
III.    13. 7. 2016 
IV.    24. 8. 2016
V.    13. 9. 2016 (finále)

KATEGÓRIE

 

PODMIENKY ÚČASTI

Šesťčlenné družstvo musia tvoriť minimálne dvaja hráči seniorského veku 50+ (ženy alebo muži, ktorí dosiahli vekovú kategóriu v roku 2016) a môžu byť doplnení štyrmi hráčmi mladšieho veku (ženy alebo muži). Družstvo si zvolí svojho kapitána (musí byť predstaviteľom vekovej kategórie 50+), ktorý má právo v mene družstva podávať protesty a podnety. Zároveň bude reprezentovať družstvo na rokovaniach súťažného výboru. V družstve môžu byť zaradení maximálne dvaja hráči so single HCP. Zmena HCP v priebehu roku neovplyvňuje účasť v tíme. Podmienkou účasti hráča a družstva je uhradené Green Fee + štartovné a vkladu za družstvo. 
V prípade potreby môžu kapitáni družstiev využiť na každé kolo (okrem finále) tzv. „žolík“, tj. zaradenie jedného hráča do družstva, ktorý nebol uvedený na pôvodnej súpiske podávanej pri prihlásení sa do súťaže. Podmienkou však je zachovanie pomeru počtu hráčov v jednotlivých vekových kategóriách a maximálneho počtu hráčov so single HCP. Toto právo kapitána však musí byť oznámené písomnou formou (e-mail) riaditeľovi WT Tour (alebo poverenému členovi súťažného výboru) minimálne 24 hodín pred konaním turnaja. 

PRIHLÁŠKY / NOMINÁCIE

Podmienkou zaradenia družstva do WT Tour je podanie záväznej písomnej prihlášky so súpiskou hráčov družstva najneskôr do 20. apríla 2016 na mail csonga@gcwelten.sk. Na súpiske môže byť uvedených maximálne 6 hráčov a hráčok (v zmysle hore uvedených podmienok). 
V prihláške sa uvedie – názov družstva, meno a priezvisko kapitána (e-mailová adresa, telefón), menný zoznam hráčov s aktuálnym HCP a vyznačením vekovej kategórie. Nomináciu družstva na jednotlivé turnaje a finálový turnaj WT Tour s menným zoznamom hráčov uskutočňuje kapitán družstva (alebo ním poverení člen družstva) písomnou formou na e-mail golf@welten.sk do 12:00 hodín v deň pred termínom konania turnaja. 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV

V rámci WT Tour sa budú jednotlivé kolá hrať rozličným spôsobom: 
        -  I. a III. kolo - hra na stablefordové body (BRUTTO STB) 

        -  II. a IV. kolo - hra na stablefordové body (NETTO STB) 

        -  Finále - hra na stablefordové body (NETTO STBL) 
Vyhodnocujú sa výsledky družstiev dosiahnuté v rámci jednotlivých kôl a finálového turnaja. 

 

Kvalifikačné výsledky z hry na 18 jamiek sa vyhodnocujú nasledovne: 

A: hra na BRUTTO STBL: Hodnotenie družstva tvorí súčet brutto stablefordových bodov troch (3) najlepších výsledkov dosiahnutých družstvom na jednotlivých jamkách a celkom za 18 jamiek. Umiestnenie družstiev je určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých STB bodov. Maximálny hrací HCP hráča je limitovaný na 36 (môže byť zaradený do družstva hráč s vyšším HCP, avšak s obmedzením 36). V prípade, že družstvo nebude schopné postaviť dostatočný počet hráčov (traja -3) bude mu počítaný výsledok „+ 4 rany“ na každej jamke za každého nezúčastneného hráča (do počtu traja hráči) a podľa toho vyhodnotené STB body. V turnaji víťazí družstvo s najvyšším súčtom STB bodov z hry na 18 jamiek 
B: hra na NETTO STB: Hodnotenie družstva tvorí súčet netto stablefordových bodov troch (3) najlepších hráčov dosiahnutých na jednotlivých jamkách a celkom za 18 jamiek. Umiestnenie družstiev je určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých STB bodov. Maximálny hrací HCP hráča je limitovaný na 36 (môže byť zaradený do družstva hráč̌ s vyšším HCP, avšak s obmedzením 36). V prípade, že družstvo nebude schopné postaviť dostatočný počet hráčov (traja -3) bude mu počítaný výsledok „+ 4 rany“ na každej jamke za každého nezúčastneného hráča (do počtu traja hráči) a podľa toho vyhodnotené STB body. V turnaji víťazí družstvo s najvyšším súčtom STB bodov z hry na 18 jamiek.

 

Pre hodnotenie do celkového poradia celosezónneho WT Tour budú družstvá hodnotené nasledovne: 

  • Za 1.miesto v turnaji                                10 bodov 
  • Za 2.miesto v turnaji                                  8 bodov 
  • Za 3.miesto v turnaji                                  6 bodov 
  • Za 4.miesto v turnaji                                  4 body 
  • Za 5.miesto v turnaji                                  2 body 
  • Za umiestnenie na ostatných miestach   1 bod

Každé zúčastnené družstvo obdrží aj jeden bonusový bod za účasť̌ každého hráča, maximálne 6 bodov za turnaj.

Družstvo za účasť v turnaji celkom dostane – počet bodov za umiestnenie + počet bodov za účasť hráčov – ktoré sa započítajú do celkového hodnotenia za WT Tour. 

POPLATKY

Hráči s celoročným hracím členstvom 15 € štartovné. 
Hráči bez celoročného hracieho členstva – Green Fee 25 € + 15 € štartovné. 
Každé družstvo pri registrácii uhradí jednorazový „ registračný poplatok“ vo výške 10 € za hráča, tj. celkom 60 €. Tieto finančné prostriedky budú uložené na sekretariáte klubu a budú využité výhradne na obstaranie vecných cien pre víťazov WT Tour. 

 

ZAČIATOK TURNAJA
Začiatok turnajov a štartová listina budú zverejnené na webovej stránke skga a klubu. Uzávierka flajtov – o 16:00 hod. deň pred štartom.
Vyhlásenie výsledkov bezprostredne po každom kole a na konci súťaže. 

RIADITEĽ SÚŤAŽE
Eduard Csonga 

SÚŤAŽNÝ VÝBOR
Eduard Csonga, Rudolf Hanták, Vladimír Dugovič, Miroslav Mazúch, Peter Bučka, Jozef Kuráň, Ivan Šebok. 

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R/AGC St. Andrews, miestnych pravidiel a podmienok vydaných pre túto súťaž. Muži hrajú zo žltých, ženy z červených odpadlík.

Informácie a výsledkoch budú k dispozícii na webovej stránke klubu.

Všetky turnaje sa hrajú bez úpravy HCP!

PARTNERI WELTENU