Štvrtok
20°C
jasná obloha
Dnes otvorené - 
08:00 - 21:00
Otváracie hodiny
Welten klub
Po 10:00 - 21:00
Ut - Ne 08:00 - 21:00
Welten reštaurácia
Po 10:00 - 21:00
Ut - Ne 8:00 - 21:00

1. TRÉNINGOVÉ PLOCHY A GOLFOVÁ AKADÉMIA

1.1. Vstup hráča na ihrisko golfovej akadémie a tréningové plochy je dovolený len po nahlásení na recepcii.
1.2. Pri odpale z odpaliska je hráč s HCP 37 a viac povinný použiť „týčko“, podstavec na umiestnenie lopty.
1.3 Hráč na ihrisku golfovej akadémie ma prednosť pred hráčom, ktorý len trénuje odpaly na jednej jamke.
1.4. Pohyb motorových vozíkov po golfovej akadémií je zakázaný.
1.5. Pohyb ťahacích vozíkov je povolený len na ferveji a vo vyššie kosenej tráve (fairway a rough), nie však na jamkovisku.
1.6. Pre hru na ihrisku golfovej akadémie platia pravidlá etikety ako na golfovom ihrisku.

2. GOLFOVÉ IHRISKO

Hra sa riadi podľa pravidiel golfu vydaných R&A platnými od roku 2019 a miestnych pravidiel, súťažného poriadku a prevádzkového poriadku.

2.1 Určenie hraníc ihriska
2.1.1 Určenie vonkajších hraníc ihriska
Hranice ihriska sú tvorené vonkajším oplotením, bielymi kolíkmi a trvalou bielou čiarou na ľavej strane cesty okolo jamky č. 10. Na miestach, kde je značenie bielou čiarou aj kolíkmi, biela čiara určuje hranice ihriska a biele kolíky slúžia na informáciu o tom, že v danom priestore sa nachádzajú hranice ihriska.
2.1.2 Vnútorné hranice ihriska
Počas hrania jamky č. 1 a 9, 3 a7, 4 a 8, 9 a 18, 14 a 15 sú definované vnútorné hranice ihriska označené bielo-čiernymi kolíkmi. Tieto kolíky sa považujú za hranice ihriska počas hrania jamiek číslo 1, 3, 4, 9 a 14. Pri hraní jamky č.14 je táto vnútorná hranica ihriska totožná s hranicou červenej trestnej zóny na pravom brehu jazera. Pre všetky ostatné jamky tieto kolíky sú definované ako nepohyblivé zábrany.

2.2 Označenie zón a plôch ihriska
2.2.1 Hranice trestných zón sú vyznačené žltými kolíkmi a červenými kolíkmi.
2.2.2 Extra plochy pre spustenie lopty /dropping zone/ na jamkách č. 5, 8, 14 a 15 sú označené zelenými kolíkmi s bielym pásikom, ich hranice bielou čiarou.
2.2.3 Plochy v abnormálnom stave pôdy sú označené modrými kolíkmi, ich hranice bielou čiarou.
2.2.4 Označené vzdialenosti na odpaliskách sú merané v metroch v smere hry a na stred jamkoviska. Vzdialenosti postranných značiek sú merané na predný okraj jamkoviska :
– 50 m – hnedý kolík so zeleným pásikom,
– 100 m – hnedý kolík s červeným pásikom, – 150 m – hnedý kolík s žltým pásikom,
– 200 m – hnedý kolík s modrým pásikom.

2.3 Etiketa
2.3.1 Pred opustením pieskoviska musí hráč po sebe starostlivo zarovnať a uhladiť všetky stopy, ktoré urobil a všetky v jeho blízkosti, ktoré urobili iní. Ak sa v primeranej vzdialenosti od pieskoviska nachádzajú hrable, je povinný ich použiť.
2.3.2 Hráč musí starostlivo opraviť každé vyseknutie trávnika, ktoré spôsobil a každé poškodenie jamkoviska spôsobené dopadom lopty bez ohľadu na to, či ho spôsobil sám.
2.3.3 Povolený je len schválený golfový odev.
2.3.4 Platí prísny zákaz hrania s viacerými loptami a loptami určenými pre tréningové odpalisko /driving range/.
2.3.5 Pre hru na ihrisku musí mať každý hráč vlastné minimálne golfové vybavenie a golfové palice (P,S, 9,5, pater), nástroj na opravu stôp po dopade golfovej loptičky na jamkovisko, drevené resp. plastové kolíky – týčka.

2.4. Nepohyblivé zábrany
2.4.1 Dláždené cesty, kryty šachiet, odpadové koše, kryty drenáží, hlavy postrekovačov, reklamy, lavičky, informačné tabule, strojovňa závlah medzi jamkami č.9 a č.18, prístrešok – úkryt pred bleskom za jamkoviskom jamky č.13, orientačné červené stĺpy trestných zón na jamkách č. 7, 14 a 15 (zabetónované), dekoračné kamene za jamkoviskom jamky č.4, stĺpy pre dravé vtáky, čiernobiele kolíky vnútorných hraníc ihriska v prípade, že hráč nehrá jamku č. 1, 3, 4, 9 a 14.
2.4.2 Vizuálne spoznateľné komunikácie s prírodným povrchom /nedláždené/, ktoré vznikli po jazdení techniky údržby ihriska sú integrálnou súčasťou ihriska.

2.5. Extra plochy pre spustenie lopty (Dropping Zone).
2.5.1 Extra plochy pre spustenie lopty sú vytvorené ako alternatíva uplatnenia úľavy s trestom 1 rany pri zahratí lopty do trestnej zóny na jamkách číslo 5, 8, 14 a 15.

2.6 Abnormálny stav pôdy
2.6.1 Na plochách takto definovaných a označených je hra zakázaná!

Hra je zakázaná aj na
– novo vysiatych plochách trávnika resp. novo položených trávnatých kobercoch,
– prepadnutých alebo rozrušených drenážach. Hráč ma nárok na beztrestnú úľavu. Postupuje sa podľa pravidla č. 16.

2.6.2 Za porušenie miestnych pravidiel sa udeľuje všeobecný trest – 2 trestné rany.

Rezervácia Tee-Time Staňte sa členom